کشاورزی

image_19_06_2024_888

کشاورزی ارگانیک7

در صورتی که پایه هاي علمی تولید چنین نهاده هایی در کشور مهیا نباشد، در این صورت اغلب به جاي شکل گیري کشاورزی ارگانیک، کشاورزي سنتی بر پایه مصرف تنها کمپوست از بقایاي گیاهی و دامی شکل می گیرد.
image_19_06_2024_728

کشاورزی ارگانیک6

یکی از مهمترین توافق هاي عمومی در کشاورزی ارگانیک ، داشتن گواهی در خصوص طبیعی بودن محصول هایی است که به عنوان ارگانیک روانه بازار می شوند. این محصول ها، بدون داشتن گواهی رسمی، قابل تجارت با...
image_19_06_2024_522

کشاورزی ارگانیک5

دامپروري ارگانیک نیازمند کشاورزی ارگانیک است. خوراك مورد استفاده براي تغذیه این دام ها باید 100 % ارگانیک باشد، البته اضافه کردن ویتامین ها و مواد معدنی براي متعادل کردن جیره آن ها مجاز است.
image_19_06_2024_458

کشاورزی ارگانیک4

گیاهان تله، با ویژگی هاي خاص مانند گل هاي بزرگ و رنگی (آفتابگردان) و یا بافت نرم و تُرد (باقلا و لوبیا) آفت ها را به سمت خود جلب می کنند و می توان از آن ها در پیرامون کشتزار ها بهره گیري کرد. نکته...
image_19_06_2024_232

کشاورزی ارگانیک2

استانداردهاي کشاورزی ارگانیک توسط جنبش هاي بین المللی کشاورزي ارگانیک که بزرگ ترین و مهم ترین سازمان مردم نهاد کشاورزی ارگانیک در سطح بین المللی است تدوین شده و نخستین استاندارد در سال 1980 به...
1 2 9 863
تماس با ما