استخر کشاورزی

ژئوسنتتیک در صنایع کشاورزی

ژئوسنتتیک از ترکیب دو کلمه ژئو به معنای زمین و سنتتیک به معنای مصنوعی و ساخته‌ی بشر تشکیل شده‌است. در اصطلاح ژئوسنتتیک به مواد مصنوعی گفته می‌شود که به عنوان سطح زیرساخت در صنایع مختلف مورد...
1 2 633