ژئوممبران

image_13_06_2024_763

بررسی سدها2

از محدودیت‌ مدل های‌ دوبعدی‌ سد در محاســـبه‌ زمان رســـیدن جریان گل‌آلود و همچنین‌ تغییرات پروفیل‌ غلظت‌ در برخی‌ موارد می‌توان نــــام برد. Cantero و همکاران (٢٠٠٣) و Patterson و همکاران...
image_09_07_2024_123

بررسی سدها1

در مخزن سد رسوباتی‌ که‌ در نتیجه‌ فرسایش‌ حوضه‌ و بستر رودخانه‌ توسط‌ جریان آب حمل‌ شــده و دارای‌ انرژی‌ می‌ باشــند، هنگامی‌ که‌ به‌ مخزن سد می‌رسند به‌ دلیل‌ ساکن‌ بودن آب مخزن...
image_07_07_2024_848

ایزولاسیون سد باطله سرب و روی مهدی آباد شهر یزد1

ما با ایزولاسیون سد باطله سرب و روی مهدی آباد شهر یزد و سد سازی با استفاده از ورق ژئوممبران در خدمت شما هستیم. استفاده از ورق ژئوممبران برای ایزولاسیون بستر سدها برای پایدار سازی آن تأمین و...
image_23_05_2024_976

کانال آب نیم بیضی و نیم دایره1

همانطور که در شکل های فوق دیده میشود برای هر سه پارامتر تنش برشی، توان جریان و توان جریان واحد منحنی های کانال آب با مقطع عرضی نیم بیضی ایستاده بالاتر از نیم بیضی خوابیده قرار گرفته اند .
1 2 18 1066
تماس با ما