ژئوسل

راهنمای نصب ژئوسل 1

آماده سازی بسترزمین از جمله مواردی که پیش از نصب شبکه ژئوسل در کلیه پروژه‌ها باید رعایت گردد به شرح ذیل است: سطح  مورد نظر باید عاری از هر گونه مواد آلی، اشیا تیز و خارجی باشد. بستر باید از...

ژئوسنتتیک چیست؟

کلمه ژئوسنتتیک از دو بخش ژئو و سنتتیک ساخته شده است. از کلمه ژئو در مواردی استفاده میشود که مربوط به زمین باشد و قسمت دوم سنتتیک در مواردی استفاده میشود که ساخته دست بشر باشند یا به عبارت دیگر...
1 2 6 1010