آرشیو اخبار

برداشت غنی از باغ های پشت بام مصر

ارسال شده در: اردیبهشت 22, 1397
نویسنده: وردپرس پارسی

یکی از تکنولوژی‌هایی که می‌توان به‌عنوان یک مثال بارز در این زمینه نام برد، فناوری واقعیت افزوده (AR) است. هدف واقعیت افزوده در خالص‌ترین حالت ممکن، ارائه‌ی یک لایه‌ی هوشمند روی دنیای فیزیکی است. این تکنولوژی شما را قادر می‌سازد محتوایی را که به‌صورت دیجیتال و توسط کامپیوتر ایجاد شده است، روی پس‌زمینه‌ای از دنیای…

بالای سقف قاهره

ارسال شده در: اردیبهشت 22, 1397
نویسنده: وردپرس پارسی

یکی از تکنولوژی‌هایی که می‌توان به‌عنوان یک مثال بارز در این زمینه نام برد، فناوری واقعیت افزوده (AR) است. هدف واقعیت افزوده در خالص‌ترین حالت ممکن، ارائه‌ی یک لایه‌ی هوشمند روی دنیای فیزیکی است. این تکنولوژی شما را قادر می‌سازد محتوایی را که به‌صورت دیجیتال و توسط کامپیوتر ایجاد شده است، روی پس‌زمینه‌ای از دنیای…

ویدئو جامع در مورد چه چیزی

ارسال شده در: اردیبهشت 22, 1397
نویسنده: وردپرس پارسی

یکی از تکنولوژی‌هایی که می‌توان به‌عنوان یک مثال بارز در این زمینه نام برد، فناوری واقعیت افزوده (AR) است. هدف واقعیت افزوده در خالص‌ترین حالت ممکن، ارائه‌ی یک لایه‌ی هوشمند روی دنیای فیزیکی است. این تکنولوژی شما را قادر می‌سازد محتوایی را که به‌صورت دیجیتال و توسط کامپیوتر ایجاد شده است، روی پس‌زمینه‌ای از دنیای…

مرزهای بی بی سی مرزی

ارسال شده در: اردیبهشت 22, 1397
نویسنده: وردپرس پارسی

یکی از تکنولوژی‌هایی که می‌توان به‌عنوان یک مثال بارز در این زمینه نام برد، فناوری واقعیت افزوده (AR) است. هدف واقعیت افزوده در خالص‌ترین حالت ممکن، ارائه‌ی یک لایه‌ی هوشمند روی دنیای فیزیکی است. این تکنولوژی شما را قادر می‌سازد محتوایی را که به‌صورت دیجیتال و توسط کامپیوتر ایجاد شده است، روی پس‌زمینه‌ای از دنیای…

شادوف، پشت بام های زندگی قاهره را آبیاری می کند

ارسال شده در: اردیبهشت 22, 1397
نویسنده: وردپرس پارسی

یکی از تکنولوژی‌هایی که می‌توان به‌عنوان یک مثال بارز در این زمینه نام برد، فناوری واقعیت افزوده (AR) است. هدف واقعیت افزوده در خالص‌ترین حالت ممکن، ارائه‌ی یک لایه‌ی هوشمند روی دنیای فیزیکی است. این تکنولوژی شما را قادر می‌سازد محتوایی را که به‌صورت دیجیتال و توسط کامپیوتر ایجاد شده است، روی پس‌زمینه‌ای از دنیای…

زندگی اتوبوس شادوف بالا

ارسال شده در: اردیبهشت 22, 1397
نویسنده: وردپرس پارسی

یکی از تکنولوژی‌هایی که می‌توان به‌عنوان یک مثال بارز در این زمینه نام برد، فناوری واقعیت افزوده (AR) است. هدف واقعیت افزوده در خالص‌ترین حالت ممکن، ارائه‌ی یک لایه‌ی هوشمند روی دنیای فیزیکی است. این تکنولوژی شما را قادر می‌سازد محتوایی را که به‌صورت دیجیتال و توسط کامپیوتر ایجاد شده است، روی پس‌زمینه‌ای از دنیای…

دوره های آموزش کشاورزی در پشت بام

ارسال شده در: اردیبهشت 22, 1397
نویسنده: وردپرس پارسی

یکی از تکنولوژی‌هایی که می‌توان به‌عنوان یک مثال بارز در این زمینه نام برد، فناوری واقعیت افزوده (AR) است. هدف واقعیت افزوده در خالص‌ترین حالت ممکن، ارائه‌ی یک لایه‌ی هوشمند روی دنیای فیزیکی است. این تکنولوژی شما را قادر می‌سازد محتوایی را که به‌صورت دیجیتال و توسط کامپیوتر ایجاد شده است، روی پس‌زمینه‌ای از دنیای…

مقدمه ای بر کشاورزی زمینی در مصر با

ارسال شده در: اردیبهشت 22, 1397
نویسنده: وردپرس پارسی

یکی از تکنولوژی‌هایی که می‌توان به‌عنوان یک مثال بارز در این زمینه نام برد، فناوری واقعیت افزوده (AR) است. هدف واقعیت افزوده در خالص‌ترین حالت ممکن، ارائه‌ی یک لایه‌ی هوشمند روی دنیای فیزیکی است. این تکنولوژی شما را قادر می‌سازد محتوایی را که به‌صورت دیجیتال و توسط کامپیوتر ایجاد شده است، روی پس‌زمینه‌ای از دنیای…

شادوف توسعه پایدار را بذر می کند

ارسال شده در: اردیبهشت 22, 1397
نویسنده: وردپرس پارسی

یکی از تکنولوژی‌هایی که می‌توان به‌عنوان یک مثال بارز در این زمینه نام برد، فناوری واقعیت افزوده (AR) است. هدف واقعیت افزوده در خالص‌ترین حالت ممکن، ارائه‌ی یک لایه‌ی هوشمند روی دنیای فیزیکی است. این تکنولوژی شما را قادر می‌سازد محتوایی را که به‌صورت دیجیتال و توسط کامپیوتر ایجاد شده است، روی پس‌زمینه‌ای از دنیای…

یک انقلاب کشاورزی

ارسال شده در: اردیبهشت 22, 1397
نویسنده: وردپرس پارسی

یکی از تکنولوژی‌هایی که می‌توان به‌عنوان یک مثال بارز در این زمینه نام برد، فناوری واقعیت افزوده (AR) است. هدف واقعیت افزوده در خالص‌ترین حالت ممکن، ارائه‌ی یک لایه‌ی هوشمند روی دنیای فیزیکی است. این تکنولوژی شما را قادر می‌سازد محتوایی را که به‌صورت دیجیتال و توسط کامپیوتر ایجاد شده است، روی پس‌زمینه‌ای از دنیای…