برخی از اهم پروزه ها

پروژه ها

اجرای دیمپل شیت عمق 13 متر سازمان ترافیک 1395

ایزولاسیون و زهکشی مرکز تجاری فرمانیه 50 هزار مترمربع اجرا 1394

ایزولاسیون و زهکشی تونل کوهین – استراتوس 1392

اجرای سیستم زهکش با دیمپل شیت

ایزولاسیون پروژه گو شهرک غرب 1392

تونل نیاش سال 1392

استخر کشاورزی دکترانصاری شهریار 3000 مترمربع

ایزولاسیون فونداسیون قیطریه 1393

احداث استخر کشاورزی شهرداری منطقه 22 شهرداری

وزارت امورخارجه استخر ذخیره آب کشاورزی 10000 مترمربع